info@januscountry.hu 7213 Szakcs. Ady utca 17. +36 30 500 6315

   Általános Szerződési Feltételek

   Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

    

   BALATON MINI SERVICE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK igénybevételére

    

   ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

   1)       A Szolgáltató adatai:

   –          Cégnév:                                             BALATON MINI SERVICE Idegenforgalmi és Vendéglátó KFT.

   –          Cégjegyzékszám:                              14-09-080135

   –          Adószám:                                         10326192-2-14

   –          BANK:  Erste Bank Hungary Zrt., Bankszámla: 11600006-00000001-98720188 (HUF);  IBAN: HU11 1160 0006 0000 00

   –          Székhely:                                          H-8600 Siófok, Fő út 93-95.

   –          Törvényes képviselő:                           a bejegyzett ügyvezető,

   –          A szolgáltatás helyszíne:                  JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK       7213 Szakcs, Ady u. 17.

   2)       A Szerződő felek

   1. a)       A Szolgáltatóáltal nyújtott szálláshely szolgáltatásokat a Vendégveszi igénybe.
   2. b)       Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég/Szerződő fél a továbbiakban együttesen Felek).
   3. c)       Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik közvetítő személy, a Szerződő féladja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Partner között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
   4. d)       A Szerződő fél/ Vendég(megrendelő, költségviselő) szükséges adatait az online foglalás vagy elektronikus levelezés (email) útján küldött ajánlat vagy megrendelő tartalmazza.

    

   Általános szabályok

   3)       Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshely szolgáltatásainak igénybevételét.

   4)       Az üdülő házak a Szolgáltató honlapján (www.januscountry.hu) közzétett ajánlat szerint ellátással rendelhetők meg.

   5)       A JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK kínálatában étkezési szolgáltatás nem szerepel.

   6)       –

   7)       A fentiektől, eltérő, különleges, egyedi feltételek nem részei a szolgáltató általános szerződési ajánlatának, ugyanakkor nem kizárt, különösen a JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK sajátos adottságaik keretein belül kívánatos egyedi megállapodások megkötése más, az általánostól eltérő feltételekkel külön térítés ellenében.

   8)       A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató adottságai, üzletpolitikája, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, és egyéb korlátozó feltételek figyelembevételével állapította meg, így attól az általa lényegesnek tekintett kérdésekben nem, vagy kizárólag egyedileg megállapított külön díjazás ellenében áll módjában elállni.

   9)       A Szolgáltató és a Szerződő fél egybehangzóan kinyilatkozzák, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek és az esetleges közvetlenül vállalt kiegészítő rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és azok teljesítését szabad akaratukból, Önként vállalják.

   10)    Jelen Általános Szerződési Feltételek egyaránt vonatkoznak az egyéni vendégekkel, illetve – eltérő közös megállapodás hiányában – a csoportos vendégekkel, illetve a természetes személyekkel, cégekkel és más szervezetekkel kötött eseti szerződésekre.

   11)    A hatályos ÁFA-törvény szerinti teljesítési időpont a Vendég távozásának – check out – napja.

    

   A szolgáltatások árai

   12)    Szolgáltató a www.januscountry.hu  Internetes címen elérhető honlapján közzé teszi a hatályos Általános Szerződési Feltételeit, konkrét szolgáltatásait és hatályos – Általános Forgalmi Adót is tartalmazó árait. Az árakat a konkrét időpont és létszám megadása után a foglalási rendszer számítja ki a vendég  részére, ÁRAINK menüpont alatt. (szállásdíj ÁFA 5%, egyéb szolg. ÁFA 27%). Az Internetes honlapon közzétett ajánlatok és más feltételek az ott megjelölt időszakban, de legfeljebb a megjelenés – az elérhetőség – időtartama alatt hatályosak. Szolgáltató ezen felül más szokásos hirdetési, reklámozási módokon is folyamatosan felhívja a közönség figyelmét a Szolgáltató szolgáltatásaira. A helyi idegenforgalmi adó kötelezettségét és ennek megfelelő mértékét kizárólag a helyszínen lehet hitelesen megállapítani, amennyiben ilyen van, a számlán ez a tétel is szerepel.

   13)    Szolgáltató az ajánlatok közlésekor közli, hogy azok tartalmazzák az Általános Forgalmi Adó ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-, vagy más jogszabály (ÁFA) módosulása miatti többletterheket az árváltozásnak a Szolgáltató honlapján történő előzetes közlésével áthárítja a Szerződő félre.

   14)    Szolgáltató a meghirdetett ajánlatait előzetes bejelentés nélkül bármikor szabadon megváltoztathatja.

   15)    Az aktuális kedvezményeket, akciókat, egyéb hivatalos ajánlatokat – amennyiben vannak ilyenek – elsősorban a JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK,  www.januscountry.hu  címen elérhető weblapján hirdeti meg.

   16)    Szolgáltató árpolitikája egyéni vendégek esetében elsősorban a többnapos tartózkodásra szóló szálláshely szolgáltatási ajánlatát kedvezményezi, míg viszonteladóknak (közvetítőknek), illetve csoportos vendéglátás esetén az egy napra megállapított ajánlatát tekinti alapkínálatnak. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató mindenkor részletes szerződéskötést tart szükségesnek. Az egyéni vendégekre meghirdetett akciós ajánlatokból a viszonteladó közvetítőknek nem jár automatikusan sem további engedmény, sem jutalék, mert az egyes kedvezmények ily módon nem halmozhatók. A meghirdetett standard ajánlatokra nem vonatkozik automatikusan az akciós ajánlatoknál alkalmazott időarányos – degresszív – kedvezmény.

   17)    Egyéb kedvezmények

   1. a)       Gyermekek: 1 gyermek elhelyezése szobában, amennyiben nem igényel külön ágyat,- 4éves korig ingyenes, kérésre ugyancsak ingyenesen baba ágyat biztosítunk. Lakosztályban a szülők mellett 1 gyermek (12éves korig) díjtalanul helyezhető el. Két felnőtt + 2 gyermek esetén a 3 fős árat kell fizetni.
   2. b)       A családi kedvezmények kizárólag a szülőkkel és/vagy nagyszülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, 14 feletti gyermekekre, továbbá a diák-, illetve más gyermekcsoportokra – életkortól függetlenül – nem vonatkoznak. Az Ő esetükben a Szolgáltató ajánlata a nagykorú vendégeknek szóló ajánlattal egyezik.

   18)    Szolgáltató hangsúlyozottan felhívja az utas-közvetítő szervezetek figyelmét arra a határozott álláspontjára, hogy külön írásbeli megbízási szerződés hiányában eseti vendégnek tekinti, és ügyrendjében eseti vendégként kezeli a vendégközvetítéssel üzletszerűen foglalkozó szervezetek esetleges közvetített foglalásait is, függetlenül attól, hogy ezen szervezetek jelzik-e vagy nem, ezt a tulajdonságukat, illetve függetlenül attól, hogy a szolgáltatás számláját a vendéget közvetítő szervezet, vagy a vendég fizeti, akár előre, akár utólag. Ennek megfelelően kifejezett írásbeli megállapodás hiányában a Szolgáltató nem biztosít semmiféle külön előnyt csak arra való tekintettel, hogy a rendelés visszaigazolásakor tudomással bírt arról, hogy hivatásszerűen vendégközvetítő szervezet számára igazolt vissza foglalást. Ennek megfelelően kizárólag az előre kifizetett összegről állít ki előlegszámlát, és a szolgáltatás teljes értékéről szóló végszámlát is kizárólag az előleget megfizető fél nevére állítja ki, vele számol el legalább a hatályos számviteli és adójogszabályok által előírt módon. Előbbiek értelmében a Szolgáltató nem fogad el ráutaló magatartásra, sem szerződés-szerű irat-együttesre való hivatkozást, amelynek célja akár közvetítői engedmény, akár közvetítői jutalék megszerzését célozza, és nem nyújt engedményt, nem fizet jutalékot a kifejezett, előzetes írásbeli akaratnyilvánítása nélkül.

   19)    A Szolgáltató az ajánlat-változtatás jogát – a foglalóval, előleggel, vagy más módon nem biztosított foglalások esetében is – fenntartja.

   20)    A Szolgáltató és az egyéni Vendég, mint Szerződő fél között egyszerűsített végleges Szerződés a Visszaigazolás vagy Garantált visszaigazolás szerint annak előzetes elfogadásával és kifizetésével jön létre.

   A Vendég szerződéses jogai és kötelezettségei

   21)    A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a Szolgáltató szokásos szolgáltatási körébe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

   22)    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató jogszabályban meghatározottak szerint köteles az ezen időszakban a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéssel, vagy hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére, és az intézkedésről a Vendéget harminc napon belül tájékoztatni.

   23)    A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt eltávozását követően megszűnik.

   24)     A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét az Általános Szerződési Feltételek szerint, illetve az eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

   25)    A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláson.

   26)    A JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK területe nem dohányzó terület. Dohányozni kizárólag a dohányzást szabályozó rendelet figyelembevételével kialakított dohányzóhelyeken lehetséges. A dohányzási tilalmat megszegők egy napi szobaárnak megfelelő pótdíjat, kötelesek fizetni!

   A Szerződő felekkel kötött eseti csoportos szálláshely szolgáltatási és rendezvényszerződések feltételei, a szerződéskötés folyamata, a szerződések teljesítése

   27)    A szervezett, csoportos üdülések, illetve rendezvények esetében nem alkalmazható az egyszerűsített végleges szerződéskötés módja. Ilyen, a Szolgáltató alapkínálatától jelentősen eltérő esetekben a Felek kizárólag egyedi, a rendes és különleges feltételeket tételesen, forgatókönyv-szerűen tartalmazó szerződést kötnek. (A továbbiakban: eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződés)

   28)    Az eseti csoportos szálláshely szolgáltatási- és rendezvényszerződés az alábbiak szerint jön létre a Felek között:

   1. a)       Az érdeklődő, miután bármely módon értesült a Szolgáltató csoportos szálláshely- és rendezvényszolgáltatási kínálatáról, telefonon, faxon, az  info@januscountry.hu küldött elektronikus üzenetben stb. jelzi érdeklődését a Szolgáltatónak (érdeklődés).
   2. b)       A Szolgáltató – felhatalmazott értékesítő képviselője útján – az érdeklődésre válaszul a fentiekhez hasonló – de minden esetben írásos – módon az érdeklődésben megjelölt igénynek megfelelő, vagy ahhoz közel álló konkrét, kellően részletezett tartalommal szerződéses ajánlatot A kizárólag élőszóban elhangzott ajánlatot a Szolgáltató nem tekinti érvényes szerződés-ajánlatnak. A Szolgáltató ajánlata az érdeklődésben megjelölt feltételekre adott válaszokat, így a közzé tett Általános Szerződési Feltételek és az érdeklődő által szolgáltatott adatok alapján konkretizált feltételeket, a létszámadatokat, az igényelt szobák/lakosztályok számát, az időpontok és időtartamok pontos megjelölését, továbbá a Szolgáltató által kiadott árlapoktól eltérő igények megjelölését, illetve az árlapokra való hivatkozást tartalmazza.

   Szolgáltató a szerződéskötési folyamat ezen első szakaszában kizárólag a csoportos szálláshely szolgáltatási és rendezvényszerződésben előre rögzíteni kívánt feltételekkel kapcsolatos adatokat, továbbá az írásban konkrétan feltett egyéb kérdésekre vonatkozó válaszokat köteles közölni. A Vendég későbbi helyszíni – „extra” – fogyasztására vonatkozó konkrét adatokat – például az árlapok tartalmát – kizárólag a Szerződő fél erre irányuló határozott írásbeli kérésre köteles tételesen ismertetni. Külön, kifejezetten erre irányuló kérés hiányában még egyes tételeket sem köteles közölni. Ezen árakat és információkat a Szerződő fél alapértelmezetten a Szolgáltató által a helyszínen közzétett hirdetményeiből ismerheti meg. Szolgáltató a Szerződő fél esetleges különleges, kellően körülírt, vagy más módon pontosított egyedi rendeléseire köteles előzetes ajánlatot készíteni, és arra vonatkozóan még a Foglalásnak a Vendégkönyvben történő rögzítése előtt írásbeli magállapodást kötni.

   1. c)       Az eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződésben a Feleknek rendelkezniük kell a Vendégek szerződésen kívüli, árlapok alapján történő extra fogyasztásának igénybevételéről és azok pénzügyi rendezésének módjáról is.
   2. d)       Egyező akarat esetén a Szerződő fél a szerződéskötés érdekében szükséges személyi, illetve cégadatokat tartalmazó Adatlapkét munkanapon belül történő visszaküldésével – minden esetben írásban, ide értve az elektronikus üzenetet is – megrendelia Szolgáltatótól a fentiek szerint egyeztetett – a szerződés és a közzétett árfeltételeknek megfelelő – szolgáltatást. Amennyiben az Ajánlat elküldésétől számított két munkanapon belül nem érkezik konkrét Rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
   3. e)       Az írásban megrendelt szolgáltatást (Foglalást) a Szolgáltató írásban haladéktalanul visszaigazolja.
   4. f)        A Szolgáltató szerződés biztosító mellékkötelezettség teljesítését foglalóés a teljes szerződéses összegnek megfelelő előlegfizetését, illetve hitelkártya garancia nyújtását – köti ki, így a Foglalás kizárólag a foglaló és az előleg megfizetését, illetve a hitelkártya garancia teljesítését követően válik hatályossá. A Szolgáltató bizonyos esetekben eltekinthet az előlegigényétől.
   5. g)       Szolgáltató a foglaló és előleg megfizetése, illetve hitelkártya garancia nyújtása iránt írásbeli foglaló és előleg bekérő iratot juttat el a Szerződő félhez.
   6. h)       Miután a Szerződő fél a foglalót és az előleget megfizette, Szolgáltató haladéktalanul megfelelő foglaló- és előlegszámlát készít és juttat el Szerződő fél részére.
   7. i)         A fenti foglalási folyamat eredménye (terméke) egy érvényes és hatályos, Garantált foglalási szerződés.
   8. j)         A helyi idegenforgalmi adó (IFA) összegét a hatályos jogszabály által arra kötelezett Szerződő fél a minden esetben a Szolgáltatásról készült számla összegén felül köteles megfizetni távozáskor a helyszínen, vagy a számla összegének bank átutalás útján történő kifizetésével.
   9. k)       A Szolgáltatóa Garantált foglalás visszaigazolását, mind a végleges szerződést a Ptk. fogalmai szerint értelmezett határozott idejű és tartalmú szerződésnek tekinti, a határozott idejű szerződésekre vonatkozó Ptk. szerinti feltételek és szankciók alkalmazásával. Szerződő fél ezen alapvető – valamennyi eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződésben külön kiemelt – szerződési feltételt tudomásul veszi.

   Ezen szerződés a kizárólag benne foglalt lemondási szabályok szerint módosítható ill. szüntethető meg (lemondás).

    

   A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

   29)    A Szolgáltató jogosult a szolgáltatására szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

   1. a)       a Vendégnem rendeltetésszerűen használja a létesítményt, illetve a rendelkezésre bocsátott szobát vagy ha dohányzik a szobában.
   2. b)       a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok jelentős mértékű befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
   3. c)       a Vendég fertőző betegségben szenved.
   4. d)       a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglaló, illetve előleg-fizetési kötelezettségét a megállapodás szerint meghatározott időpontig
   5. e)       Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

   A lemondás szabályai ártípusonként

   –   A lemondás vagy módosítás és a sztornódij feltételeit a szálloda Visszaigazolása tartalmazza, a foglalásnál alkalmazott ártípus függvényében.

    

       RUGALMAS ÁR:

   ~ azonnal foglalható.

   ~ minimális foglalási időtartam nincs, kivéve főszezonban hétvégén: min. 2 éj.

   ~ előzetes garancia nem kell, de érkezéskor fizetendő vagy bankkártya előautorizáció  szükséges, a teljes összegre.* Kivéve, ha késői ( 20:00-után) érkezést Jeleznek és a Főszezont.

   Ez esetekben előzetesen bankkártya garancia (előautorizáció) vagy 1 éjszaka előleg fizetése is szükséges.

   ~ a szoba érkezés napján 15:00-ig (főszezonban 10:00-ig) díjtanul lemondható.

   ~ időn túli lemondásnál v. nem megjelenésnél 1északa díja fizetendő.

   KORAI SPECIÁLIS ÁR:

   Kedvezmény 10%  RUGALMAS ÁR %-ban

   ~ min. 14 nappal az érkezés előtt foglalható.

   ~min. 2 éjszaka (szezontól függően)

   ~ a teljes díj előre fizetendő a megrendeléskor, bankkártyával vagy átutalással. A foglalás, később semmilyen indokkal nem módosítható és nem vonható vissza.

   ~ a tejes összeg megrendeléskor előre fizetendő, a befizetett összeg lemondás esetén teljes összegben sztornódijként a szállodát illeti meg.

   Lemondási feltételek:

   A megrendelés csak a fenti, elfogadott ártípushoz (Rugalmas/ Kedvezményes ár) tartozó feltételek szerint módosítható vagy mondható le. A megrendelés vagy a garanciák biztosítása a feltételek elfogadását jelenti.

   1. f)        A Szolgáltató a fenti lemondási kötbért alkalmazza azon esetekben is, amikor a Szerződő fél az érkezési napon 18:00 óráig – előzetes értesítés és indokolás nélkül – nem jelenik meg a szolgáltatás igénybevételére. Ilyen esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon 18:00 órát követően megszűnik.
   2. g)       Ha a Szerződő fél a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételét foglalóval, előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben megállapított csomagáron felül a Szolgáltató egy napi reggelis szobaárának – lakosztály esetében lakosztályárnak – megfelelő összeget kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Vendég részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A Szolgáltató a speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
   3. h)       Ha a Vendég a határozott időre kötött szálláshely szolgáltatási szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére kártérítés jogcímén. A lejárati idő előtt ily módon megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. (Rugalmas ár fizetése esetén ez nem érvényes)

    

   A Felek elszámolása

   30)    A Szolgáltató által a www.januscountry.hu címen elérhető Internetes honlapján egyéni vendégek számára közzétett ajánlatok csomagajánlatok, amelyek tartalmazzák a szállásdíjat, az étkezési és italárakat, valamint minden egyéb költséget.

   31)    A helyi idegenforgalmi adót (IFA) a Szolgáltató minden esetben a helyszínen ténylegesen megjelent, az IFA fizetésre kötelezett személyek esetében számítja fel, szedi be, vallja be, és fizeti be a helyi önkormányzat számlájára.

   32)    A Szolgáltató a teljesített szolgáltatásokról a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki. A számla az előszerződés/végleges szerződés alapján már az érkezés előtt egyértelműen tartalmazza a szerződésben rögzített és teljesített szolgáltatások szerződésben rögzített ellenértékét, másrészt a Szerződő fél által vállalt extra fogyasztások mennyiségére vonatkozó árlapok szerinti, azok felmerülésével egy időben folyamatosan rögzített ellenértékét.

   33)    A Szolgáltató mind a szerződésbe foglalt, mind az extra fogyasztás igénybevételét esetenként rögzíti a számítógépes rendszerében, amelyről esetenként a teljesítés igazolására szolgáló írásbeli bizonylatot készít. A Vendég – csoportos rendezvények esetén a Szerződő fél által arra feljogosított személy – a fogyasztást köteles az arról készített bizonylat aláírásával – haladéktalanul, de legkésőbb az adott vendéglátó egységből történő távozás előtt – nyugtázni. Az ily módon aláírt bizonylat másolata a számla elválaszthatatlan melléklete.

   Fizetési feltételek

   34)    A Szolgáltató közzétett ajánlata szerinti, illetve a szerződésben rögzített szolgáltatásainak ellenértékét a Szerződő fél alapértelmezetten a szolgáltatás megkezdése előtt teljes összegében köteles megfizetni, illetve az extra fogyasztások várható ellenértékét előlegként letétbe helyezni a Szállodánál. Az előrefizetési, illetve előlegfizetési kötelezettségtől a Szolgáltató – részben, vagy teljes egészében – egyoldalúan eltekinthet, azaz indokolt esetben, előzetes megállapodás esetén meghitelezi a szolgáltatás ellenértékét.

   35)    A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését – jellemzően a szoba elhagyását, illetve az utolsó extra fogyasztást – követően a teljesített szolgáltatásairól a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, amelyet a Szolgáltató részéről az arra jogosult személy, és a Vendég köteles aláírásával nyugtázni. A számla – az általános szerződési feltételeknek, illetve az egyedi szerződésben foglalt megállapodás szerint – tartalmazza a fizetés módját.

   36)    A szolgáltatás teljesítését követő – de feltétlenül a létesítményből történő távozást megelőző – fizetés módja lehet:

   1. a)       készpénzfizetés a helyszínen – forint (HUF), és/vagy EURO pénznemben. Az átszámítás, illetve számlázás minden esetben HUF-ban, míg a fizetés a Vendég távozásának napján érvényes, a Szolgáltató által közölt deviza árfolyamon történik. Az alkalmazott árfolyam megegyezik a Szolgáltató számlavezető bankja (BUDAPEST BANK) napi valuta közép árfolyamának mértékével.
   2. b)       A készpénzfizetésen túl a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZÉP Kártya, Janus Voucher, Üdülési Utalvány, bankátutalás, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja. A fizetés tehát az alábbiak szerint is történhet:
   3. c)       a Szolgáltató által megnevezett – és kifüggesztett – típusú bankkártya használatával a helyszínen,
   4. d)       csekk – például SZÉP Kártya – illetve más, a Szolgáltató által elfogadott, és a helyszínen kifüggesztett készpénzkímélő fizetési eszköz, utalvány használatával.
   5. e)       a Szerződő fél által kezdeményezett bankátutalás, előre megállapodott fizetési határidőn belül,

   37)    Bármely fizetési késedelem esetén a Szolgáltató évi 20% (napi 0,000 548%) késedelmi kamatot jogosult felszámítani az eredeti követelés lejárta és a tényleges teljesítés közötti késedelmi napokra, amit a késedelembe esett Szerződő fél köteles haladéktalanul, a tőketartozással azonos időben, önkéntesen teljesíteni.

   Üdülési Utalványok

   38)    Az Üdülési Utalvány (pl. Mai Utazás, Vatera, Janus ) olyan, a Szolgáltató által – meghatározott ellenérték befizetése után – kibocsátott, sorszámmal ellátott, és szigorú számadás alá vont okirat, amely – a más szervezetek által kibocsátott okiratokhoz a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, illetve igénybevett szolgáltatások ellenértékének mentesítésére jogosítja az Üdülési Utalványt birtokló, a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő személyt.

   39)    Az Üdülési Utalvánnyal rendelkező személy az üdülés megkezdése előtt a más vendégekre vonatkozó szerződési feltételek valamint az utalványban leírtak szerint az esetleges pótdíjak és korlátozások figyelembevételével, köteles kellő időben szobát foglalni, azaz elő-, illetve végleges szerződést kötni a szolgáltatóval.

   40)    Az Üdülési Utalvány birtoklása önmagában nem jelent automatikusan Foglalást, azaz tulajdonosát nem jogosítja fel arra, hogy bármikor, előzetes egyeztetés nélkül megjelenjen a szálláson, és ott más vendégekkel szemben elsőbbséget élvezzen. Az Üdülési Utalvány birtoklása kizárólag a fizetés módját határozza meg, más tekintetben az általános szerződési feltételek – esetlegesen az eltérő egyedi megállapodások – érvényesek rá.

   A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

   41)    A Vendég a Szolgáltatói szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in time), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out time)

   42)    Ha a Vendég a szobát az érkezés napján 12:00 óra előtt kívánja elfoglalni, illetve 16:óra után kívánja elhagyni, úgy az előző, illetve következő éjszaka a Szolgáltató standard szálláshely ára felszámításra kerül. Egyedi esetben ettől a szolgáltató eltekinthet.

   Háziállatok bevitele a Szállodába

   43)   A JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK területére háziállatok külön díj ellenében behozhatók. Az aktuális díjakat a szolgáltató a weboldalán teszi közzé

   A háziállat a házban és a szabad területen kizárólag a Vendég folyamatos felügyeletével tartható, egyéb helységeket (szauna ház) azonban nem látogathatják.

   44)    A bevitt háziállat más vendégek – különösen gyermekek – nyugalmát, különösen biztonságát nem zavarhatják. A Vendég teljeskörűen felelős az általa behozott háziállat által a Szolgáltató és más vendégek tárgyaiban okozott károkért, különösen a háziállat ürülékének haladéktalan eltávolításáért. Amennyiben a Vendég a fenti szerződéses feltételeket megsérti, Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megtiltani a háziállat további jelenlétét a területén. Amennyiben Vendég a háziállatra vonatkozó felszólításnak nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

   A Szolgáltató kötelessége és felelőssége

   A Szolgáltató köteles a szerződésben megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatási sztenderdek, az Általános Szerződési Feltételek, illetve az eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződés szerint teljesíteni.

    A Vendég kártérítési felelőssége

   45)    Vendég a Szolgáltató által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett.

   46)    A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, tárgyak, háziállatok, stb. hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól igényelni.

   A Szolgáltató kártérítési felelőssége

   47)    Szolgáltató a Vendég által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett.

   48)    A Szolgáltató a házakban és egyéb helyeken hagyott értéktárgyak elvesztéséért nem vállal felelősséget, azok megőrzése a vendég feladata.

   49)     A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

   50)     A Vendégnek az esetleg őt ért kárt azonnal jelentenie kell, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

   Elhelyezési garancia

   51)    Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben vállalt szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni. A Szolgáltató köteles:

   1. a)       a Szerződésben vállalt szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

   52)    Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

   53)     Titoktartás: A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, belső szabályainak megfelelően eljárni.

   A Szolgáltató jogai

   54)    A vendég betegsége, halála: amennyiben a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

   55)    Költségtérítés: A Vendég betegsége (halála) esetén a Szolgáltató költségtérítésre tart igényt a beteg (elhunyt) hozzátartozója, örököse, illetőleg a Partner részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség (haláleset) kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

   56)    Zálogjog: Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására a Ptk 470. §., és  429. § szerint zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállásra magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

   Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképp sem a Vendég, vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden korlátozás nélkül szabadon elhagyhatják a szállás területét.

   A Felek közös felelőssége

   57)    Vis majorazon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, behurcolt fertőzés időjárásbeli viszontagság, víz-, földgáz-, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett egyik Fél sem bír ellenőrzéssel, illetve irányítással (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

   A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

   58)    A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

   59)    Szerzői jog: A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a szolgáltató beleegyezése nélkül.

   60)    Felek megállapodnak, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyezség útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az esetleges jogvitára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

   61)    A Szerződő fél a Visszaigazolás elfogadásával és a szállásdij megfizetésével, kinyilatkozza, hogy

   az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismertem, azokat tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra kötelezőnek elfogadom”.

   Siófok, 2024. Január 01.

   Balaton Mini Service Kft.

   Vincze János ügyvezető sk.

   A JANUS COUNTRY SITE ÜDÜLŐHÁZAK

   üzemeltetője